حسن افزوده درابی

حسن افزوده درابی

یا چیزی رو شروع نمی کنیم یا اگه شروع کردیم باید تا تهش بریم. از صفر باید صد ساخت. عاشق شنام. از کاری که انجام میدم لذت میبرم و از چیزی که جدید باشه استقبال میکنم. و یقین دارم زندگی عالی ساختنی است.

Электронный управляющий для торговых точек  Реклама: ООО "Подарок.ру", ИНН 6670365209