https://idqr.me/
عمومی صفحه - هر کس می تواند باز کردن صفحه با لینک
خصوصی - صفحه می توانید برای باز کردن فقط شما