کاربردها

لیستی از برنامه های کاربردی ساده که بر روی یک کارت کسب و کار کار می کنند

نقشه

صفحات مارک بر روی نقشه

باز کردن

تقویم

نشان می دهد تمام کارت های کسب و کار خود را با یک تقویم

باز کردن