ایجاد صفحه هوشمند

ساخت صفحه خود را به عنوان شما می خواهید

ویژگی ها برای هر صفحه

اضافه کردن بسیاری از ویدجت

ویدجت

قراردادن رسانه ها از منبع های مختلف

قراردادن رسانه ها

کشف صفحات در نزدیکی شما

صفحات در نقشه
هر صفحه با مختصات جغرافیایی قابل مشاهده بر روی نقشه نرم افزار نقشه

ایجاد تقویم شخصی

تقویم شخصی
نشان می دهد کار خود را برنامه ریزی برای مشتریان خود

و بسیاری از امکانات دیگر. آن را چک کنید در حال حاضر.

شروع
ایجاد صفحه هوشمند

و یا بررسی این مثال @testcard