Làm một Thẻ kinh Doanh điện Tử với mã

Điền thẻ doanh nghiệp của bạn với vật dụng

Cơ hội cho mỗi thiếp

Thêm rất nhiều vật dụng

Vật dụng

Phương tiện truyền thông nhúng từ nhiều nguồn

Phương Tiện Truyền Thông Nhúng

Khám phá kinh doanh thẻ gần bạn

Thiếp trên bản đồ
Mỗi thẻ kinh doanh với tọa độ địa lý là có thể nhìn thấy trong các ứng dụng bản Đồ Bản đồ

Tạo ra một lịch cá nhân

Lịch cá nhân
Hiển thị các công việc lên kế hoạch cho khách hàng của bạn

Lý xem thống kê

số liệu thống kê cho thiếp

Và nhiều khả năng khác. Kiểm tra nó ra ngay bây giờ.

Để bắt đầu
Làm một thẻ kinh doanh điện tử

hoặc thấy một ví dụ @testcard